Release notes Infine Jaarrekening

Wijzigingen in versie 4.5.1 t/m build 102

Nieuwe functionaliteit

 • Export Visionplanner SBR: Ondersteuning van de NT18 & FT18 taxonomieën.
 • Ondersteuning Fiscale export 2023.

Verbeterde functionaliteit

 • Verkeerde omschrijving van toelichting ‘Overige Voorzieningen’ aangepast. De tekst ‘Voorziening reorganisatie’ aangepast naar ‘Voorziening Deelneming’.

Wijzigingen in versie 4.4.4 t/m build 404

Verbeterde functionaliteit

 • Export Visionplanner SBR: Bij het exporteren van de jaarrekening naar Visionplanner voeren we een extra controle uit om te voorkomen dat dubbele administraties in Visionplanner worden aangemaakt.
 • Export Visionplanner SBR: Extra controle toegevoegd op een geldige rapportdatum.
 • Jaarrekening: Bij het importeren van regels uit Infine Activa, worden de subtotalen weer correct opgeteld.
 • Jaarrekening Engels: Aanpassing in kolomtitels zodat een gebroken boekjaar correct in het Engels wordt weergegeven.
 • Meerdere kleine formule aanpassingen

Wijzigingen in versie 4.4.4 t/m build 401

Verbeterde functionaliteit

 • Export Visionplanner SBR: Oplossing voor het optreden van een melding met foutcode 403 in het geval een Visionplanner administratie niet (meer) bestaat.
 • Jaarrekening Engels: Oplossing voor een (mogelijk) probleem dat de datumformaat blijft staan op jjjj of yyyy.
 • Het updaten van 10 of meer hoofdstukken zal niet langer een ‘out of memory ’foutmelding opleveren
 • Meerdere kleine formule aanpassingen

Wijzigingen in versie 4.4.3 t/m build 305

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor datumweergave in de module Jaarrekening Engels. Na de update van de brugstaat kon de datum worden weergegeven als 00-01-1900.

Wijzigingen in versie 4.4.3 t/m build 302

Nieuwe functionaliteit

 • Export Visionplanner SBR: Ondersteuning van de FT17 (Banken) taxonomie.
 • Aan de werkbalk is een nieuwe functie toegevoegd om te plakken met opmaak. 
 • Mogelijkheid om in een import vanuit Activa de subgroepen automatisch te onderstrepen 

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor datumweergave in de module Jaarrekening Engels. Vanaf deze update is het niet meer nodig om in Windows de regio instellingen aan te passen. U hoeft alleen nog via de functie rapport -> opmaak rapport -> datumnotatie de juiste datumnotatie te kiezen. 
 • Formule voor begin en einddatum in de module Jaarrekening Engels aangepast om gebroken/verlengde boekjaren beter weer te geven.
 • Formule aanpassing in het hoofdstuk ToelJaarrek in de module Jaarrekening Engels.
 • Oplossing voor een mogelijk probleem die voor kan komen bij de module Geconsolideerd Engels dat het eliminatiescherm onjuiste getallen toont op basis van de regio instellingen.
 • Oplossing van een foutmelding die voor kan komen bij het updaten van Jaarrekening Micro. 
 • Inlezen van een XAF auditfile met RGS koppeling veroorzaakt niet langer een verwijzingsfout. 
 • Oplossing voor een probleem waarbij de regelhoogte niet automatisch meer werd aangepast in sommige versies van Excel.
 • Oplossing voor mogelijk probleem bij export naar Nextens dat bedrijfsgebouwen en terreinen niet goed werden gekoppeld.
 • Aanpassing van tekst verrekenbare verliezen 

Wijzigingen in versie 4.4.1 t/m build 113

Nieuwe functionaliteit

 • Aan de werkbalk is een nieuwe functie toegevoegd om het grootboekschema op te schonen. Via Extra -> Grootboekschema opschonen worden alle grootboekrekeningen verwijderd, waar geen saldo (meer) in staat in één van de jaren.
 • Ondersteuning Fiscale export 2022.
 • Export Visionplanner SBR: Ondersteuning van de NT17 (KvK) taxonomie.
 • Jaarrekening Micro: Hoofdstuk Toelichting op de Jaarrekening is toegevoegd.

  Verbeterde functionaliteit

 • Verbeterde voorwaarden voor het weergeven van de toelichting op het aantal werknemers.
 • Met ingang van boekjaar 2022 is het niet langer aanvaardbaar om Onderhanden projecten te salderen. Deze posten worden nu als afzonderlijke debet / creditposten beschouwd.
 • Oplossing voor probleem dat koptekst niet standaard zichtbaar is bij het hoofdstuk ToelJaarrek.
 • Vanaf boekjaar 2022 zijn verliezen onbeperkt verrekenbaar. Kolom ‘te verrekenen tot boekjaar’ is daarom komen te vervallen.
 • De knoppen ‘importeer groepsverhouding’ en ‘importeer consolidatie’ geven nu een melding wanneer de licentie de module Jaarrekening Consolidatie niet bevat.
 • Oplossing voor een mogelijk probleem met scrollen op 3 tabbladen dat voor kan komen bij Office 365.
 • Grondslagen worden nu ook getoond als er in het huidig jaar geen saldo staat, maar in vorig jaar wel.
 • Wijzigingen in de standaard NBA tekst voor de controleverklaring doorgevoerd.
 • Kasstroomoverzicht: Correctie van formule aflossingsverplichting voor de directe methode.
 • Jaarrekening Engels: Correctie van foutieve formule op het tabblad ToelWenV.
 • Jaarrekening Engels: Oplossing voor het probleem dat de datumnotatie niet correct wordt weergegeven i.v.m. de Windows regio instellingen. Vanaf deze update kunt u de regioinstellingen op Nederlands laten staan.
 • Jaarrekening Engels: Import Jaarrekening overschrijft niet langer de begin- en einddatum.
 • Jaarrekening Zorg: Verplichtingen macrobeheersinstrument zijn komen te vervallen.
 • Jaarrekening Agro: Correctie van mogelijke foutieve formule in het tabblad Kengetallen.
 • Export Visionplanner SBR: Oplossing voor het optreden van een melding met foutcode 401: Unauthorized. Deze foutmelding kon voorkomen wanneer men 2 keer dezelfde Jaarrekening exporteerde naar Visionplanner zonder deze tussentijds te sluiten.
 • Export Visionplanner SBR: Oplossing voor een fout waardoor Excel vastloopt en niet afgesloten kan worden. De fout kan voorkomen wanneer niet het volledige inlogprocedure van Visionplanner werd doorlopen.
 • Export Visionplanner SBR: Stamrechtverplichtingen worden nu automatisch gekoppeld bij onder Overige voorzieningen.
 • Export Visionplanner SBR: Verbetering van de selectie van grondslagen die worden geëxporteerd naar Visionplanner.
 • Export fiscaal: Bij een fiscale export met een gebroken boekjaar wordt niet langer het jaartal meegenomen dat in het tabblad ‘instellingen’ staat. Er staat nu standaard 1 boekjaar, met de vrijheid om een andere te selecteren mocht dit nodig zijn.
 • Export Fiscaal: Optie export Avanzer is verwijderd.
 • Rapport Controleren: Dubbelklikken op de knop verversen leidt er niet meer toe dat de actie verversen 2 maal wordt uitgevoerd.
 • Rubrieken koppelen: Oplossing voor een foutmelding 1004 die kon ontstaan.
 • Saldoinformatie: Oplossing voor het optreden van een melding fout nummer -3 bij het opvragen van saldoinformatie met een gebroken boekjaar en auditfile.

Wijzigingen in versie 4.3.4 t/m build 412

Verbeterde functionaliteit

 • Export Visionplanner SBR: Oplossing voor voor het optreden van een melding met foutcode 404 in het geval een geopende Visionplanner administratie niet (meer) bestaat.

Wijzigingen in versie 4.3.4 t/m build 411

Nieuwe functionaliteit

 • Ondersteuning Export Visionplanner Fiscaal.

Verbeterde functionaliteit

 • Export Visionplanner SBR: Toelichting 'vergelijking voorgaand jaar' wordt vanaf nu correct geëxporteerd naar Visionplanner.
 • Fiscale export Kluwer (Avanzer): Converteerbare leningen worden voor de IB aangifte geëxporteerd naar Overige langlopende schulden.

Wijzigingen in versie 4.3.3 t/m build 303

Nieuwe functionaliteit

 • Ondersteuning Fiscale export 2021.
 • Export Visionplanner SBR: Ondersteuning van de NT16 (KvK) en FT16 (banken) taxonomieën.

Wijzigingen in versie 4.3.2 t/m build 200

Verbeterde functionaliteit

 • Directe koppeling Twinfield: Bij het selecteren van een administratie uit de lijst moet de keuze voortaan eerst bevestigd worden.
 • Directe koppeling Twinfield: De oude Twinfield koppeling is niet meer beschikbaar.
 • Voor directe koppelingen met AFAS, Twinfield, Snelstart 12, King en Accountview worden wachtwoorden en tokens voortaan voor maximaal 5 gebruikers encrypted opgeslagen zodat niet bij iedere import opnieuw het wachtwoord of de token ingevoerd moet worden.
 • Verbeterde foutafhandeling bij het importen van XML Auditfiles (.XAF).
 • Import Samensteldossier neemt de toelichting van 'Andere deelnemingen' over.
 • Scherm Saldo-informatie toont nu getallen in juiste formattering bij Windows landinstelling Engels.
 • Opmaak rapport: Opmaak van negatieve getallen wordt weer correct volgens de rapport instelling toegepast.
 • Toelichting jaarrekening: Toelichting Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt niet langer onterecht verborgen.
 • Jaarrekening Consolidatie: Correctie van mogelijke foutieve formules in de brugstaat bij oudedagsverplichting (L72).
 • Jaarrekening Consolidatie: Omzetting Agio wordt nu correct meegenomen in het kasstroomoverzicht.
 • Export Visionplanner SBR: Optie 'dossier vorig jaar' is komen te vervallen. Deze functie deed in de praktijk al niets. 
 • Export Visionplanner SBR: Schulden aan groepsmaatschappijen worden weer automatisch gekoppeld in Visionplanner.
 • Export Fiscaal Kluwer: Boekwinst wordt niet langer omgedraaid geëxporteerd.

Wijzigingen in versie 4.3.1 t/m build 117

Nieuwe functionaliteit

 • Nieuwe Twinfield koppeling. Zie dit artikel voor meer informatie.

Wijzigingen in versie 4.3.1 t/m build 113

Nieuwe functionaliteit

 • Nieuwe teksten Beoordelingsverklaring.

Verbeterde functionaliteit

 • Spellingcontrole: Oplossing voor mogelijke foutmelding.
 • Fiscale Export Fiscaal Online: Oplossing voor mogelijke foutmelding.
 • Jaarrekening Agro: Oplossing voor mogelijke 1004-foutmelding bij rapport updaten.
 • Jaarrekening Engels: Correctie spelfout 'Cash at bank and in hand'.
 • Jaarrekening Stichting RJ640: Resultaatvergelijking t.o.v. begroting vergelijkt vanaf nu met de cijfers van de begroting i.p.v. de cijfers van vorig jaar.
 • Jaarrekening Stichting RJ640: De algemene toelichting bovenaan de Toelichting op de jaarrekening is komen te vervallen omdat deze tekst eveneens verderop in het hoofdstuk staat.

Wijzigingen in versie 4.3.1 t/m build 113

Nieuwe functionaliteit

 • Ondersteuning Fiscale export 2020.
 • Export Visionplanner SBR: Ondersteuning van de NT15 (KvK) en FT15 (banken) taxonomieën.
 • Remote support opstarten via de werkbalk in Infine Jaarrekening onder de informatiebutton.
 • Rubriek Oudedagsverplichting toegevoegd onder langlopende schulden.
 • Kolomtitels kunnen in de Toelichting op de winst- en verliesrekening voortaan handmatig per toelichting aan/uit gezet worden zoals dat voorheen ook al werkte in de Toelichting op de balans.

Verbeterde functionaliteit

 • Ondersteuning RGS 3.2 (update naar 3.3 volgt).
 • Jaaropstelling omzetbelasting: De kleine ondernemersregeling is komen te vervallen.
 • Export Visionplanner SBR: Grondslagen latente belastingvorderingen en bedrijskosten worden vanaf nu correct geëxporteerd.
 • Rubriek Onderhanden Projecten is voortaan een omslagrubriek waardoor deze automatisch gepresenteerd wordt aan de activa- of passivazijde van de balans, afhankelijk van het saldo.

Wijzigingen in versie 4.2.4 t/m build 400

Verbeterde functionaliteit

 • Grondslagen materiële vaste activa: Verbeterde tekst m.b.t. afschrijving gebouwen tot de WOZ-waarde.
 • Directe koppeling AFAS: Tokens blijven vanaf nu bewaard.
 • Export Fiscaal Kluwer Avanzer: Oplossing voor foutmelding "unknown code".
 • Export Fiscaal Nextens: Brugstaatrubrieken L10/ L20 (langlopende schulden) worden voortaan naar de rubriek 13x Overige langlopende schulden in Nextens geëxporteerd i.p.v. 13a Onderhandse leningen (kortlopend).
 • Export Fiscaal Tecknow: Oplossing voor foutmelding bij export.
 • Opmaak rapport: Bij het toepassen van de opmaak van kopteksten wordt de opmaak weer op alle tabbladen correct toegepast.
 • Jaarrekening Engels: Correctie datumnotatie bij toelichting Subordinated loans.

Wijzigingen in versie 4.2.3 t/m build 314

Nieuwe functionaliteit

 • Ondersteuning voor Microsoft Office 64-bit omgeving.
 • Export Fiscaal 2019: Kluwer Avanzer

Verbeterde functionaliteit

 • Verbeterde nulregelbepaling bij toelichting leaseverplichtingen.
 • Directe koppeling AFAS: Optie voor 'offline' verwijderd omdat deze niet meer door AFAS wordt ondersteund.
 • Fiscale export: Aanpassing waardoor de knop 'Exporteren' niet langer wegvalt bij bepaalde schermresoluties.
 • Export Visionplanner SBR: Ondersteuning voor export commerciële jaarrekening natuurlijke personen.
 • Oplossing voor foutmelding die kon optreden bij aanroepen Saldo-informatie.
 • Jaarrekening Stichting: Oplossing voor probleem waardoor bij de jaarovergang cijfers in het tabblad grootboek niet juist werden overgezet.
 • Jaarrekening Zorg: Nieuwe toelichting toegevoegd voor gebeurtenissen na balansdatum.

Wijzigingen in versie 4.2.3 t/m build 312

Verbeterde functionaliteit

 • Directe koppeling Snelstart: Bij het opvragen van facturen volgt een keuzescherm als er meerdere bestanden aanwezig zijn in Snelstart.
 • Saldo-informatie: Performance verbetering doorgevoerd.
 • Saldo-informatie: Dagboekinformatie uit XML Auditfile wordt vanaf nu correct weergegeven.
 • Export Fiscaal: Oplossing voor probleem waardoor knoppen wegvallen op lagere schermresoluties.
 • Export Fiscaal Unit Fiscaal Gemak: Update van exportcodes 'overige obligatie- en onderhandse leningen' en 'aflossingsverplichtingen'.
 • Grondslagen materiële vaste activa: Gebouwen worden afgeschreven tot de WOZ-waarde.
 • Oplossing voor probleem waardoor op het tabblad ToelBalansDeb niet alle regels getoond werden.
 • Jaarrekening Stichting RJ640: Term 'winst- en verliesrekening' aangepast naar 'staat van baten en lasten'.
 • Jaarrekening Stichting RJ640: Bij de jaarovergang worden de cijfers in tabblad grootboek weer correct doorgeschoven.
 • Jaarrekening Micro: Afdrukken naar PDF geeft niet langer een foutmelding.
 • Jaarrekening Agro: Bij de jaarovergang schuiven kengetallen weer correct door.
 • Jaarrekening Agro: Melkquotum wordt vanaf nu correct geïmporteerd in tabblad Activa uit de module Infine Activa.
 • Jaarekening Agro: Formule kengetal 'Kg meetmelk (FPCM) per koe' voor VJ, J3 en J4 is nu gelijk aan de formule van huidig jaar.
 • Jaarrekening Consolidatie: Oplossing voor probleem waardoor het bedrag 'nog te specificeren' in de brugstaat niet altijd correct berekend werd.
 • Jaarrekening Consolidatie: De import van enkelvoudige cijfers gaat vanaf nu beter om met grootboekrekeningen waar een punt (.) in voorkomt (bijvoorbeeld 2150.1).

Wijzigingen in versie 4.2.3 t/m build 307

Verbeterde functionaliteit

 • Jaarrekening Zorg RJ655: Update van de WNT-tabel.

Wijzigingen in versie 4.2.3 t/m build 306

Nieuwe functionaliteit

 • Ondersteuning Fiscale export 2019.
 • Export Visionplanner SBR: Ondersteuning van de NT14 (KvK) en FT14 (banken) taxonomieën.
 • Directe koppeling Snelstart: Bij het importeren van cijfers is het nu mogelijk om nieuwe grootboekrekeningen automatisch te koppelen op basis van RGS. In het scherm saldo-informatie is het vanaf nu mogelijk om door te klikken naar documenten in Snelstart.
 • Directe koppeling Twinfield: Instelling toegevoegd voor importeren van regimes.

Verbeterde functionaliteit

 • Rapporten worden altijd geopend in gemaximaliseerd venster.
 • Toelichting 'Groepsverhoudingen' wordt alleen getoond bij B.V.'s.
 • Toevoeging fiscale grondslagen voor overige vorderingen onder de financiële vaste activa.
 • Grondslagen onderhanden projecten worden vanaf ook getoond als de post onder de passivazijde van de balans wordt gepresenterd.
 • Jaaropstelling omzetbelasting: Aanpassing btw laag percentage van 6% naar 9%.
 • Oplossing voor probleem waardoor grafieken soms in verkeerde volgorde werden gepresenteerd.
 • Als verwijzingen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening krijgen alle regels m.b.t. omzet en inkoopwaarde van de omzet een eigen verwijzing.
 • Bij afronding van het accountantsrapport op 1000-tallen wordt nu het valuta teken correct getoond in de resultaatanalyse.
 • Verbeterde werking afronden naar boven / beneden bij afronding rapport op duizendtallen.
 • Directe koppeling Snelstart: Saldo-informatie houdt beter rekening met afwijkende boekjaren.
 • Export Fiscaal Nextens: Omschrijvingen kunnen optioneel meegenomen worde in de export.
 • Export Visionplanner SBR: Oplossing voor onjuiste formatting aantal werknemers waardoor bijvoorbeeld 0,8 werder geëxporteerd als 8.
 • Export Visionplanner SBR: Leningen bestuurders worden geëxporteerd.
 • Jaarrekening Micro: Langlopende schulden en kortlopende schulden worden afzonderlijk gepresenteerd op de balans.
 • Jaarrekening Agro: Rubriek A92 Melkquotum vervangen door Rundveefosfaatrechten.
 • Jaarrekening Agro: Aanpassingen kengetallen t.b.v. fosfaatrechten
 • Jaarrekening Agro: Kengetal Kg meetmelk rekent nu met percentage met 2 decimalen.
 • Jaarrekening Stichting: Onderstreping 

Wijzigingen in versie 4.2.2 t/m build 210

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor ontstaan van foutieve celverwijzingen na updaten rapport.
 • Performance verbetering rapport updaten vanuit afwijkend kantoormodel.

Wijzigingen in versie 4.2.2 t/m build 206

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor problemen met het laden van de werkbalk in Office 2010 en 2013.

Wijzigingen in versie 4.2.2 t/m build 202

Verbeterde functionaliteit

 • Toevoeging van toelichting Leningen ten behoeve van bestuurders en commisarissen zodat deze toelichting op juiste wijze geëxporteerd kan worden naar de publicatiestukken in Visionplanner.
 • VJP-bedragen blijven niet langer staan bij jaarovergang.
 • Verbeterde nulregelbepaling in het hoofdstuk ToelJaarrek.

 • Oplossing voor probleem dat onjuiste celverwijzingen veroorzaakte bij de post 'Andere deelnemingen (C30)'.
 • Jaarrekening Stichting RJ640: Oplossing voor geblokkeerde kolom Z in hoofdstuk ToelJaarrek.
 • Jaarrekening Engels: Aanscherping van enkele grondslagen en toelichtingen in hoofdstuk ToelJaarrek.

Wijzigingen in versie 4.2.1 t/m build 129

Verbeterde functionaliteit

 • Export Visionplanner SBR: In de week van 9 september 2019 zal er een update plaats vinden van Visionplanner. In verband met de overstap op een beter beveiligingsprotocol (TLS 1.2) is een update nodig van Infine Jaarrekening.

Wijzigingen in versie 4.2.1 t/m build 127

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor het niet tonen van de Excel melding 'Opslaan bij sluiten' na het uitvoeren van de optie Import Samensteldossier.

Wijzigingen in versie 4.2.1 t/m build 125

Verbeterde functionaliteit

Wijzigingen in versie 4.2.1 t/m build 119

Nieuwe en gewijzigde functionaliteit

Export Visionplanner SBR: Ondersteuning van de volgende BT13 taxonomieën voor het opstellen van kredietrapportages:

 • Inrichtingsjaarrekening 2018 beperkt
 • Inrichtingsjaarrekening 2018 natuurlijke persoon

  Wijzigingen in versie 4.2.1 t/m build 114

  Verbeterde functionaliteit

  • In het hoofdstuk ToelJaarrek werden de grondslagen van deelnemingen niet getoond, ondanks het feit dat er wel degelijk deelnemingen aanwezig waren. Dat probleem is opgelost.
  • Oplossing voor probleem waardoor na de update in de brugstaat gespecificeerde bedragen op rubriek C30 Andere deelnemingen konden verdwijnen.
  • Meerjarenoverzicht: Oplossing voor probleem waardoor bij netto-omzet formules ontbraken.
  • Jaarrekening Stichting RJ640: Oplossing voor foutmelding bij het openen van het scherm 'Meerdere toelichtingen verbergen'.

  Wijzigingen in versie 4.2.1

  Nieuwe en gewijzigde functionaliteit

  • Verbeterde update procedure van klantrapporten en kantoormodel:
   • Als de gebruiker een actie uitvoert in de werkbalk en de melding verschijnt dat het rapport eerst geüpdatet moet worden dan wordt voortaan na het updaten de actie automatisch hervat.
   • Het updaten van een klantrapport is alleen mogelijk als het kantoormodel geüpdatet is. Hebt u het kantoormodel nog niet geüpdatet dan wordt voor Beheerders vanaf nu automatisch het kantoormodel geopend zodat u deze direct kunt updaten.
  • Verbeterde jaarovergang: Bij de jaarovergang wordt de rapportstatus nu automatisch omgezet van 'uitgebracht' naar 'onderhanden'.
  • De rubriek 'Andere deelnemingen' (C30) onder Financiële vaste activa is uitgebreid met subrubrieken voor het presenteren van verloopoverzichten.
  • Rapportmodellen publicatiestukken: De kantoormodellen voor publicatiestukken zijn komen te vervallen. Het deponeren van publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel dient te gebeuren in SBR-format. Bestaande rapporten kunnen nog steeds geraadpleegd worden maar er kunnen geen nieuwe rapporten meer aangemaakt worden.

  Verbeterde functionaliteit

  • Uitgebreide update van grondslagen en toelichtingen in alle jaarrekeningmodellen. De teksten sluiten nu inhoudelijk en volgordelijk aan bij NBA voorbeeldmodellen die veel kantoren graag volgen. Als onderdeel van deze aanpassing zijn enkele toelichtingen verplaatst van de algemene toelichting op de jaarrekening naar de toelichting op de balans of de winst- en verliesrekening. Dat geldt bijvoorbeeld voor de toelichting 'Personeelsleden'.
  • Grondslagen Vastgoedbeleggingen toegevoegd voor waardering op basis van historische kostprijs.
  • Wijziging rubriek 'Voorziening milieu' naar 'Voorziening verwijderingsverplichtingen'.
  • Wijziging term 'som der bedrijfskosten' naar 'som der kosten' op alle relevante plaatsen.
  • Wijziging term 'portikosten' onder kantoorkosten naar 'portokosten'.
  • Contolemeldingen toegevoegd op het gebruik van rubrieken voor buitengewone baten en lasten. Deze rubrieken behoren niet meer gebruikt te worden in jaarrekeningen die moeten voldoen aan de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving.
  • Rubriek R00.14 onder brutolonen- en salarissen is benoemd als 'Arbeidsbeloning fiscale partner'. Deze rubriek is toegevoegd ter verbetering van de fiscale export.
  • Export Visionplanner SBR: Afschrijvingspercentages vaste activa worden niet langer geëxporteerd (deze zijn niet verplicht om te publiceren).
  • Export Visionplanner SBR: Als de rapportage is afgerond op duizendtallen worden de getallen bij de export weer met duizend vermenigvuldigd.
  • Jaarekening Micro: Rubriek 'Vastgoedbeleggingen' (B95) toegevoegd aan balanstotaal.
  • Jaarrekening Engels: Wijziging term 'Long-term liabilities' naar 'Non-current liabilities'.
  • Jaarrekening Zorg RJ655: Update van de WNT-tabel.

  Wijzigingen in versie 4.1.4

  Nieuwe functionaliteit

  • Ondersteuning Fiscale export 2018.

  Verbeterde functionaliteit

  • Export Visionplanner SBR: Oplossing voor foutmelding 438 bij exporteren.
  • Export Visionplanner SBR: Oplossing voor mogelijke foutmelding bij openen dossier.

  Wijzigingen in versie 4.1.3

  Verbeterde functionaliteit

  • Export Visionplanner SBR: Ondersteuning nieuwe modulestructuur Visionplanner.
  • Directe koppeling Exact Online: Automatisch koppelen grootboekrekening op basis van RGS.

  Wijzigingen in versie 4.1.2

  Nieuwe functionaliteit

  • Directe koppeling Snelstart Online op basis van B2B API.

  Verbeterde functionaliteit

  • Oplossing voor het vastlopen van Excel in sommige versies van Microsoft Office bij nulregels verbergen.

  Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 107)

  Verbeterde functionaliteit

  • Export Visionplanner SBR: Ondersteuning van de volgende BT12 taxonomieën voor het opstellen van kredietrapportages:
   - Kredietrapportage 2017 BV klein categoriaal
   - Kredietrapportage 2017 micro categoriaal
  • Export Visionplanner SBR: Correctie van de mapping voor rubrieken herwaarderingsreserve.
  • Export Fiscaal Unit 4 Fiscaal Gemak: Rubriek 'Kas' wordt voortaan geëxporteerd naar 'Kas en kruisposten'.
  • Export Fiscaal Nextens: Omschrijvingen worden niet langer geëxporteerd. Deze waren overbodig en het exporteren zonder omschrijvingen zorgt ervoor dat bij een tweede export bestaande regels in Nextens bijgewerkt worden in plaats van dat er een nieuwe regel wordt aangemaakt.
  • Jaarrekening Consolidatie: In het scherm van de eliminatie-VJP's werd de ingestelde rubriek voor afronding niet meer bewaard. Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor de rubriek vanaf nu weer bewaard wordt.

  Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 106)

  Verbeterde functionaliteit

  • Performance verbetering bij ophalen saldo-informatie.
  • Performance verbetering bij export consolidatiestaat.
  • Export Visionplanner SBR: Als de taxonomie voor het betreffende boekjaar nog niet beschikbaar is kan voortaan gekozen worden voor de meest recente taxonomie die wel ondersteund wordt.
  • Export Visionplanner SBR: Afschrijvingspercentages van (im)materiële vaste activa worden vanaf nu geëxporteerd.
  • Export Visionplanner SBR: Bedrag vorderingen met looptijd > 5 jaar wordt vanaf nu geëxporteerd.
  • Export Fiscaal: Uitbreiding van de exportcodes voor AFAS.
  • Export Fiscaal: Aanpassing exportcodes Unit4 Fiscaal Gemak.
  • Het scherm 'hoofdstukken tonen/verbergen' is groter gemaakt zodat minder gescrold hoeft te worden.
  • Jaarrekening Engels: Nieuwe versie van de de beoordelingsverklaring.
  • Oplossing voor probleem waardoor de koptekst bij het hoofdstuk Balans verdween.
  • Oplossing voor probleem waardoor saldi van groepsverhouding-VJP's niet werden bijgewerkt.
  • Oplossing voor foutmelding bij instellen 'afronding' op tabblad Activa.

  Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 105)

  Verbeterde functionaliteit

  • Rubrieken koppelen: Oplossing voor foutmelding die ontstond bij het laden van grootboekrekeningen met een ongeldige rubriek.

  Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 104)

  Verbeterde functionaliteit

  • Export Visionplanner SBR: Teksten van grondslagen werden niet volledig geëxporteerd indien voor het tweede achtereenvolgende jaar publicatiestukken werden aangemaakt in Visionplanner.

  Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 103)

  Verbeterde functionaliteit

  • Performance verbetering bij het laden van het scherm ‘Rubrieken koppelen’.

  Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 102)

  Verbeterde functionaliteit

  • Toevoegen van verwijzingen geeft niet langer een foutmelding in Jaarrekening Stichting RJ640 of Jaarrekening Agro.
  • Oplossing voor probleem waardoor na het updaten van de activastaat #VERW in de totaaltelling verscheen.
  • Oplossing voor foutmelding bij updaten Jaarrekening Micro.
  • Export Visionplanner SBR: Rubrieken P10 en S28.04 worden vanaf weer nu automatisch gekoppeld in Visionplanner.

  Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 101)

  Verbeterde functionaliteit

  • Oplossing voor foutmelding bij updaten Jaarrekening Agro en Jaarrekening Stichting RJ640.

  Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 100)

  Nieuwe functionaliteit

  • Update brugstaat naar versie 4.1.
  • Vastgoedbeleggingen: Voor de presentatie van vastgoedbeleggingen zijn nieuwe rubrieken toegevoegd aan de brugstaat. In alle jaarrekeningmodellen is deze post met bijbehorende toelichtingen en grondslagen toegevoegd.
  • Visionplanner SBR: Ondersteuning NT12 (publicatiestukken 2017).
  • RGS 3.0.
  • Fiscale Export naar Fiscaal-Online.
  • Ondersteuning fiscale export 2017.

  Verbeterde functionaliteit

  • Term ‘Kosten voor Onderzoek en Ontwikkeling’ gewijzigd naar ‘Kosten van ontwikkeling’.
  • In de winst- en verliesrekening wordt bij een besloten vennootschap voortaan altijd de post belastingen getoond, ook als deze nihil is.
  • Kasstroomoverzicht: Onderhanden projecten worden niet langer meegerekend in de verandering van kortlopende schulden.
  • Toelichting Bezoldiging bestuurders en commissarissen toegevoegd in Jaarrekening Consolidatie.
  • Grondslagen langlopende schulden tekstueel aangepast.
  • Grondslagen afschrijvingskosten aangepast.
  • Toelichting op afschrijvingspercentages van (im)materiële vaste activa is verplaatst van de grondslagen naar de toelichting op de balans.
  • Toelichting ‘Ingehouden deel van het resultaat’ wordt nu ook getoond wanneer het ingehouden deel van het resultaat negatief of nul is. Het ingehouden deel van het resultaat dient dan als nihil gepresenteerd te worden.
  • Toelichting WenV: Als resultaat aandeel derden negatief in de WenV gepresenteerd staat dan wordt deze post voortaan op dezelfde wijze gepresenteerd in de ToelWenV.
  • Notulen: Tekstuele aanscherping.
  • Koptekst kan ook getoond worden in de inhoudsopgave.
  • Jaarrekening Micro: Voorzieningen en schulden uiteen getrokken.
  • Jaarrekening Stichting RJ640: Geen verwijzing naar Titel 9 BW 2 in samenstellingsverklaring.
  • Jaarrekening Engels: Diverse taalkundige aanpassingen.
  • Export Visionplanner SBR: Bij het exporteren naar, of openen van een bestaande administratie in Visionplanner wordt voortaan gecontroleerd of het abonnement in Visionplanner aan staat. Als het abonnement uit staat kan dit direct bij het exporteren aangezet worden zodat daarvoor geen extra handeling in Visionplanner uitgevoerd hoeft te worden.
  • Export Visionplanner SBR: Rubriek K60 Herinvesteringsreserve wordt geëxporteerd naar de overige voorzieningen in plaats van het eigen vermogen.

   Wijzigingen in versie 4.2.3 t/m build 312

   Verbeterde functionaliteit

   • Directe koppeling Snelstart: Bij het opvragen van facturen volgt een keuzescherm als er meerdere bestanden aanwezig zijn in Snelstart.
   • Saldo-informatie: Performance verbeteri

    Wijzigingen in versie 4.3.1 t/m build 113

    Nieuwe functionaliteit

    • On

     Wijzigingen in versie 4.3.3 t/m build 303

     Nieuwe functionaliteit

     • Onderste