Release notes Infine Samensteldossier

Wijzigingen in versie 4.5.1 t/m build 105

Nieuwe functionaliteit

 • Rapportmodel Samensteldossier 2023 beschikbaar.

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad Tabellen: Aanpassing tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 • Tabblad Tabellen: Aanpassing VPB percentages.
 • Tabblad Lonen: Aanpassing van de WKR vrije ruimte percentages

Verbeterde functionaliteit

 • Aanpassing van marges op de tabbladen Crediteuren, Bedrijfskosten en CBO Afsluitend om correct naar PDF geprint te kunnen worden.
 • Tabblad Inkomstenbelasting: Aantal vrij aanpasbare cellen geel gearceerd in lijn met de rest van het blad.
 • Tabblad Omzetbelasting: Aanpassingen in de specificatie privé-gebruik auto.
 • Tabblad Vennootschapsbelasting: Verbetering van het overnemen van gegevens uit het samensteldossier van vorig jaar. Balanspost van vorig jaar komt niet langer op de eerste regel van de toelichting maar op de tweede regel.
 • Tabblad Vennootschapsbelasting: Oplossing voor een (mogelijk) probleem waardoor formules overschreven konden worden door een update.
 • Tabbladen CBO Initieel en CBO Afsluitend: Cellen in kolom B beveiligd om formuleoverschrijvingen te voorkomen.

Wijzigingen in versie 4.4.4 t/m build 403

 

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor het probleem waarbij de knop ‘brugstaat bijwerken’ niet juist functioneert voor de onderhanden projecten rubrieken.
 • Oplossing voor het probleem waarbij de knop ‘brugstaat bijwerken’ niet juist functioneert wanneer er wordt gekozen om de ‘Overige Personeelskosten’ te presenteren onder ‘Personeelskosten’.
 • De functie ‘Dossierspecificatie vullen’ wist niet langer al ingevulde omschrijvingen.
 • De hoofdstukken ‘Review’, ‘Bespreekpunten’ en ‘Significante aangelegenheden’ worden weer standaard liggend afgedrukt naar pdf.

Wijzigingen in versie 4.4.2 t/m build 200

 

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor het verspringen van de omschrijving IB bij het inlezen van Samensteldossier 2021. 
 • Inlezen van een XAF auditfile met RGS koppeling veroorzaakt niet langer een verwijzingsfout.
 • Aanpassing in formule zodat ondernemersaftrek goed wordt doorgeteld.
 • Het updaten van een Samensteldossier 2021 veroorzaakt niet langer verwijzingsfouten.
 • Aanpassing in formule oudedagsverplichting zodat controlevak oranje uitroepteken of groen vinkje laat zien.
 • Oplossing voor mogelijk probleem waarbij rubriek C30.01 niet wordt meegeteld in het hoofdstuk Schulden Lang. 
 • Vpb last huidig jaar blijft niet langer verborgen na update. LET OP! Bij het uitvoeren van deze toelichting update via Rapport -> Update. Deze toelichting betreft een groot deel van het blad Vennootschapsbelasting. We raden aan om deze toelichting niet te vervangen in een (bijna) afgerond Samensteldossier. 

 

Wijzigingen in versie 4.4.1 t/m build 103

Nieuwe functionaliteit

 • Rapportmodel Samensteldossier 2022 beschikbaar.

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad Tabellen: De tabel ‘kleine ondernemersregeling’ wordt niet meer
  gebruikt en is verwijderd.
 • Tabblad Tabellen: Aanpassing tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 • Tabblad Tabellen: Aanpassing VPB percentages.
 • Tabblad Voorraden: De specificatie onderhanden werk is vereenvoudigd, het onderdeel winstneming naar rato is hier verwijderd.
 • Tabblad Lonen: Aanpassing van de WKR vrije ruimte percentages

Verbeterde functionaliteit

 • Rubriek Onderhanden Projecten: Met ingang van boekjaar 2022 is het niet langer
  toegestaan om Onderhanden Projecten te salderen. Deze functionaliteit is
  derhalve aangepast.
 • Oplossing van een fout melding die kan verschijnen wanneer er een export naar
  Excel wordt gemaakt vanuit het scherm controleren.
 • Sommige gebruikers ervaren sinds een update van MS Office 365 problemen met
  scrollen in Infine Samensteldossier. Er zijn meer hoofdstukken toegevoegd aan
  de reparatiefunctie voor het scroll probleem. In het scherm Extra -> Instellingen
  -> Tabblad Overige is een instelling 'Uitgebreid rapport organiseren'. Als dit
  vinkje aan staat wordt bij de actie Extra -> Rapport organiseren een reparatie
  actie uitgevoerd die het scroll probleem verhelpt.

Wijzigingen in versie 4.3.3 t/m build 302

Verbeterde functionaliteit

 • Sommige gebruikers ervaren sinds een update van MS Office 365 problemen met scrollen in Infine Samensteldossier. In het scherm Extra -> Instellingen - > Tabblad Overige is een instelling 'uitgebreid rapport organiseren' toegevoegd. Als dit vinkje aan staat wordt bij de actie Extra -> Rapport organiseren een reparatie actie uitgevoerd die het scroll probleem verhelpt.
 • In het scherm Medewerkers worden geen medewerkers meer getoond waarbij in Infine Office Manager het vinkje 'kan inloggen' is uitgezet.
 • Tabblad CBO initieel: Bij een update van de toelichting blijven de vastgezette cijfers en de conclusies (in de gele tekstregels) bewaard.
 • Tabblad Vennootschapsbelasting: Vanaf 1 januari 2022 zijn verliezen onbeperkt verrekenbaar. Daarom is in het model Samensteldossier 2021 in tabblad Vennootschapsbelasting in de toelichting ‘Verrekenbare verliezen’ de kolom ‘verrekenen tot boekjaar’ verwijderd.

Wijzigingen in versie 4.3.2 t/m build 205

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor mogelijke foutmelding bij import samensteldossier vorig jaar.

Wijzigingen in versie 4.3.2 t/m build 203

Nieuwe functionaliteit

 • Rapportmodel Samensteldossier 2021 beschikbaar.

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad Tabellen: Tabel investeringsaftrek 2021 opgenomen.
 • Tabblad Tabellen: Aanpassing VPB percentages.
 • Tabblad CBO initieel/afsluitend: Op de regel 'brutomarge' kan nu de F10 (significante aangelegenheid) functie gebruikt worden.
 • Tabblad Vennootschapsbelasting: De specificaties van carry back en verrekenbare verliezen worden vanaf nu ook afgevinkt als er geen saldo is bij 'reeds verrekend' of 'verrekend in boekjaar'.
 • Tabblad Vennootschapsbelsting: Berekening van de vennootschapsbelasting bij verkorte boekjaren wordt nu correct toegepast.
 • Tabblad Inkomstenbelasting: Toevoeging van 'wijzigingen in toelaatbare reserves' en 'ondernemersaftrek'.
 • Tabblad Omzetbelasting: De herziening omzetbelasting is op een betere manier verwerkt in de jaaropstelling omzetbelasting zodat dit aansluit op de jaarrekening.
 • Tabblad Lonen: Aanpassing aantal decimalen bij percentage vrije ruimte WKR zodat 1,18% niet meer afgerond wordt naar 1,2%

Verbeterde functionaliteit

 • Directe koppeling Exact Online: Ondersteuning automatisch koppelen op basis van RGS.
 • Directe koppeling Snelstart: Ondersteuning automatisch koppelen op basis van RGS.
 • Directe koppeling Twinfield: Bij het selecteren van een administratie uit de lijst moet de keuze voortaan eerst bevestigd worden.
 • In het scherm 'Significante aangelegenheden' is het label van veld 'Uitgevoerde werkzaamheden' gewijzigd naar 'Werkzaamheden' zodat de omschrijving ook de lading dekt voor het vastleggen van werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden.
 • Bij een update van de CBO intiteel en CBO afsluitend blijven vastgezette cijfers en vastgelegde conclusies bewaard.
 • Na het bijwerken van cijfers in de CBO initeel worden automatisch de nulregels opnieuw bepaald.
 • Bij het importeren van een samensteldossier van vorig jaar wordt de inhoud uit het tabblad Brutomarge beter overgenomen.
 • Bij het importen van een samensteldossier van vorig jaar wordt in tabblad Vennootschapsbelasting de jaarovergang op Carry back toegepast.
 • Scherm Saldo-informatie toont nu getallen in juiste formattering bij Windows landinstelling Engels.
 • Het bewerken van vragen in het werkprogramma met F3 is voortaan alleen mogelijk als medewerkers zijn ingesteld voor het dossier. Alleen een ondertekenaar mag de vragen bewerken.
 • Op het tabblad Inkomstenbelasting werken de sneltoetsen F6 en F8 op alle regels.
 • Afdrukken (naar PDF) is in samensteldossiers met een oudere versie mogelijk zonder update brugstaat.
 • Import Infine Activa: Bij een tweede of volgende import worden geen dubbele activa meer ingelezen.

Wijzigingen in versie 4.3.1 t/m build 120

Nieuwe functionaliteit

 • Nieuwe Twinfield koppeling. Zie dit artikel voor meer informatie.

Wijzigingen in versie 4.3.1 t/m build 116

Verbeterde functionaliteit

 • CBO initieel: Bij updaten van de CBO initieel bijven reeds vastgezette cijfers voortaan allemaal bewaard.
 • Import Samensteldossier vorig jaar geeft niet langer een foutmelding bij het importeren van celinhoud die begint met een ’-teken.
 • Rapport updaten geeft niet langer een foutmelding bij Excel tabbladen met een gesplitste schermweergave.

Wijzigingen in versie 4.3.1 t/m build 115

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor foutmeldingen die konden ontstaan bij updaten van CBO initieel.
 • Oplossing voor probleem waardoor in scherm 'Rapport updaten' bij bepaalde schermresoluties niet alle knoppen werden getoond.
 • Tabblad Onderhanden projecten: Bijwerken brugstaat geeft niet langer een foutmelding.
 • Tabblad Vennootschapsbelasting: Verrekenbare verliezen worden correct overgenomen uit het samensteldossier van vorig jaar.

Wijzigingen in versie 4.3.1 t/m build 112

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor probleem waardoor formulefouten konden ontstaan in CBO intiteel en CBO afsluitend na updaten van het samensteldossier.
 • In tabblad Vennootschapsbelasting wordt de berekende verschuldigde vennootschapsbelasting nu correct naar beneden afgerond.

Wijzigingen in versie 4.3.1 t/m build 108

Nieuwe functionaliteit

 • Remote support opstarten via de werkbalk in Infine Samensteldossier onder de informatiebutton.
 • Rubriek Oudedagsverplichting toegevoegd onder langlopende schulden.

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad Tabellen: Aanpassing drempelbedragen investeringsaftrek 2020. 
 • Tabblad CBO initeel: Toevoeging rubriek Oudedagsverplichting onder langlopende schulden.
 • Tabblad Schulden lang: Toevoeging rubriek Oudedagsverplichting.
 • Tabblad Lonen: Aanpassing van de WKR vrije ruimte percentages.
 • Tabblad Vennootschapsbelasting: Afronding belastbaarbedrag op € 5 toegevoegd.
 • Tabblad CBO afsluitend: Toevoeging rubriek Oudedagsverplichting onder langlopende schulden.

Verbeterde functionaliteit

 • In tabblad Vastgoedbeleggingen vult de knop 'dossierspecificatie vullen' nu de getallen in de juiste kolommen.
 • Bij het herrekenen van VJP's wordt nu op de juiste wijze omgegaan met formules (zoals =HJ_RES).
 • Rubriek Onderhanden Projecten is voortaan een omslagrubriek waardoor deze automatisch gepresenteerd wordt aan de activa- of passivazijde van de balans, afhankelijk van het saldo.
 • Rapport controleren geeft niet langer onterecht een melding over vennootschapsbelasting.

Wijzigingen in versie 4.2.4 t/m build 406

Nieuwe functionaliteit

 • Rapportmodel Samensteldossier 2020 beschikbaar.

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad Tabellen: Tabel investeringsaftrek 2020 opgenomen.
 • Tabblad Vennootschapsbelasting: Bij een gebroken boekjaar wordt de VPB evenredig berekend met de geldende belastingschijven en tarieven per boekjaar (vanaf 2020/2021).
 • Tabblad Vennootschapsbelasting: Aanpassing forfaitbedrag beperkt aftrekbare kosten.
 • Tabblad Omzetbelasting: De KOR in de jaaropstelling omzetbelasting is komen te vervallen.

Verbeterde functionaliteit

 • Directe koppeling AFAS: Tokens blijven vanaf nu bewaard.
 • Saldo-informatie: Oplossing voor foutmelding bij het opvragen van mutaties bij grootboekrekeningen waar een VJP aanwezig was.
 • Rapport controleren geeft niet langer een onterechte melding over een verborgen regel met saldo in het tabblad Bedrijfsvermogen.
 • Oplossing voor het ontstaan van onjuiste celverwijzingen in tabblad Vennootschapbelasting na updaten van het rapport.
 • Oplossing voor probleem waardoor regels in dossierspecificaties onterecht verborgen werden, bijvoorbeeld na het verwijderen van handmatig ingevoegde regels.

Wijzigingen in versie 4.2.3 t/m build 308

Nieuwe functionaliteit

 • Ondersteuning voor Microsoft Office 64-bit omgeving.
 • Directe koppeling Snelstart Online: In het scherm saldo-informatie is het vanaf nu mogelijk om door te klikken naar documenten in Snelstart.

Verbeterde functionaliteit

 • Directe koppeling AFAS: Optie voor 'offline' verwijderd omdat deze niet meer door AFAS wordt ondersteund.
 • Oplossing voor mogelijke foutmelding bij opvragen saldo-informatie.
 • Bij het exporteren van saldo informatie naar Excel werd de eerste regel (mutatie) overschreven en kwam er geen totaaltelling in de export naar Excel. Dit probleem is opgelost.
 • Oplossing voor mogelijke foutmelding bij het instellen van Groepsverhoudingen.
 • Oplossing voor mogelijke foutmelding bij Import Samensteldossier.

Wijzigingen in versie 4.2.3 t/m build 306

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor probleem waardoor #Naam? in formules kon ontstaan bij samensteldossiers die zowel in oude als nieuwere Excel versies geopend werden.

Wijzigingen in versie 4.2.3 t/m build 305

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad Vennootschapsbelasting: Forfait beperkt aftrekbare kosten gewijzigd naar € 4.600.

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor probleem waardoor de inhoud van diverse dossierspecificaties niet werd overgenomen uit het samensteldossier van vorig jaar.
 • Oplossing voor probleem waardoor in tabblad Uitvoering soms teveel vragen getoond werden.
 • Het maken van meerdere aantekeningen op één dossierspecificatie geeft niet langer een foutmelding.

Wijzigingen in versie 4.2.3 t/m build 302

Nieuwe functionaliteit

 • Rapportmodel Samensteldossier 2019 beschikbaar.

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad Tabellen: Tabel investeringsaftrek 2019 opgenomen.
 • Tabblad Omzetbelasting: BTW-laag percentage gewijzigd van 6% naar 9%.
 • Tabblad Vennootschapsbelasting: VPB percentage 1e schijf gewijzigd naar 19%.

Verbeterde functionaliteit

 • Directe koppeling Snelstart Online: Ondersteuning API versie 2.
 • Directe koppeling Snelstart Online: Saldo-informatie laat nu de juiste grootboekmutaties zien bij afwijkende boekjaren.
 • Directe koppeling Twinfield: Optie toegevoegd om bij het importeren een regime te selecteren.
 • Oplossing voor probleem waardoor bij gekoppelde dossierstukken de bestandslocatie getoond werd in plaats van de naam van het dossierstuk.

Wijzigingen in versie 4.2.2 t/m build 207

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor problemen bij het laden van de werkbalk in Office 2013.
 • Bij import Samensteldossier vorig jaar worden eigen regels die zij toegevoegd in de toelichting onderaan een dossierspecificatie vanaf nu ook overgenomen.

Wijzigingen in versie 4.2.2 t/m build 206

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor foutmelding bij wijzigen rapportstatus.

Wijzigingen in versie 4.2.2 t/m build 205

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor problemen met het laden van de werkbalk in Office 2010.

Wijzigingen in versie 4.2.2 (t/m build 202)

Verbeterde functionaliteit

 • Tabblad Omzetbelasting: Wijziging van opmaak btw-percentages margeregeling naar percentage i.p.v. getal.
 • Tabblad Lonen: Aanpassing afronding Gemiddeld aantal werknemers.
 • Oplossing voor probleem waardoor na updaten alle hoofdstukken worden geactiveerd.
 • Toevoegen van een groepsverhouding geeft niet langer een foutmelding.

Wijzigingen in versie 4.2.1 (t/m build 106)

Verbeterde functionaliteit

Wijzigingen in versie 4.2.1

Nieuwe functionaliteit

 • Verbeterde update procedure van klantdossiers en kantoormodel:
  • Als de gebruiker een actie uitvoert in de werkbalk en de melding verschijnt dat het rapport eerst geüpdatet moet worden dan wordt voortaan na het updaten de actie automatisch hervat.
  • Het updaten van een klantdossier is alleen mogelijk als het kantoormodel geüpdatet is. Hebt u het kantoormodel nog niet geüpdatet dan wordt voor Beheerders vanaf nu automatisch het kantoormodel geopend zodat u deze direct kunt updaten. 
 • De rubriek 'Andere deelnemingen' (C30) onder Financiële vaste activa is uitgebreid met subrubrieken voor het presenteren van verloopoverzichten.

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad CBO initieel: Wijziging 'som der bedrijfskosten' naar 'som der kosten'.
 • Tabblad FinVasteActiva: Verloopoverzichten voor 'Andere deelnemingen' toegevoegd.
 • Tabblad Voorzieningen: Wijziging 'Voorziening milieu' naar 'Voorziening voor verwijderingsverplichtingen'
 • Tabblad Bedrijfskosten: Wijziging rubrieksomschrijving R00.14 naar 'Arbeidsbeloning fiscale partner'.
 • Tabblad Bedrijfskosten: Wijziging term 'portikosten' onder kantoorkosten naar 'portokosten'.
 • Tabblad CBO afsluitend: Wijziging 'som der bedrijfskosten' naar 'som der kosten'.

Verbeterde functionaliteit

 • Rubriek R00.14 onder brutolonen- en salarissen is benoemd als 'Arbeidsbeloning fiscale partner'.
 • Contolemeldingen toegevoegd op het gebruik van rubrieken voor bijzondere en buitengewone baten en lasten. Deze rubrieken behoren niet meer gebruikt te worden in jaarrekeningen die moeten voldoen aan de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving.
 • Oplossing voor foutmelding bij import Infine Activa.

Wijzigingen in versie 4.1.4

Nieuwe functionaliteit

 • Rapportmodel Samensteldossier 2018 beschikbaar.
 • Tabblad tabellen: Tabel investeringsaftrek 2018 opgenomen.
 • Significante aangelegenheden (F10): Het is vanaf nu mogelijk om een significante aangelegenheid te koppelen aan een rubriek (bijvoorbeeld B - Materiële vaste activa).
 • Werkprogramma: Vragen in het werkprogramma kunnen zo ingesteld worden (F3) dat ze automatisch verborgen worden indien er geen significante aangelegenheid is aangemaakt bij de rubriek waar de vragen betrekking op hebben. Bij de inrichting van uw content voor het Samensteldossier 2018 is waar mogelijk gebruik gemaakt van deze nieuwe functionaliteit.
 • CBO initieel / afsluitend: Significante aangelegenheden die worden aangemaakt op het tabblad CBO initieel zijn vanaf nu op rubriekniveau zichtbaar met een uitroepteken of vinkje. Significante aangelegenheden die zijn aangemaakt op tabblad CBO initieel worden ook automatisch getoond op het tabblad CBO afsluitend bij de corresponderende rubriek. Op deze manier is de afwerking eenvoudig te volgen.

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad Debiteuren: Tekst 'Voorziening oninbare vorderingen' valt niet langer weg.
 • Tabblad Vennootschapsbelasting: Aanpassing van de controleberekening op aansluiting VPB met de brugstaat.
 • Tabblad CBO initieel: Aanpassing van de nulregelbepaling voor een aantal witregels en koppen.

Verbeterde functionaliteit

 • Het tabblad Uitvoering laat niet langer onterecht vragen zien die verborgen moeten zijn op basis van het antwoord op een voorloop vraag omdat er een specificatie gekoppeld is.
 • Oplossing voor een probleem waardoor aantekeningen soms op de verkeerde plaats werden opgeslagen.
 • Directe koppeling Snelstart: Bij import Samensteldossier vorig jaar wordt ook de token voor de koppeling overgenomen zodat die niet opnieuw ingevoerd hoeft te worden.
 • Oplossing voor foutmelding 1004 bij het openen van Significante aangelegenheden met F10 op tabbladen Wwft en Bedrijfsverkenning.

Wijzigingen in versie 4.1.3

Nieuwe functionaliteit

 • Directe koppeling Snelstart Online op basis van B2B API.

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor het vastlopen van Excel in sommige versies van Microsoft Office bij nulregels verbergen.

Wijzigingen in versie 4.1.2 (build 200)

Verbeterde functionaliteit

 • Overstap op de meest recente .NET frameworks van Microsoft. Door te werken met nieuwe technieken minimaliseren we de risico’s op compatibiliteitsproblemen. Dit moet ook in de toekomst blijven zorgen voor een stabiele werkomgeving.
 • Oplossing voor issues die ervoor zorgden dat dossierspecificaties niet altijd correct werden overgenomen uit het samensteldossier van vorig boekjaar.
 • Bij opvragen van dossierstukken met F8 worden nu alle gekoppelde dossierstukken getoond.
 • Verbeterde afronding in formule berekening vennootschapsbelasting.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 100)

Verbeterde functionaliteit

 • Update brugstaat naar versie 4.1 ter ondersteuning van Infine Jaarrekening versie 4.1.
 • Diverse performanceverbeteringen.
 • Rapport controleren: Er wordt geen controlemelding meer getoond voor vragen uit de bedrijfsverkenning waarvan het antwoord is overgenomen van vorig jaar.
 • Groepsverhoudingen: Openen van dit scherm geeft niet langer een foutmelding.

Nieuwe functionaliteit

 • Rubrieken toegevoegd in de brugstaat voor de verwerking van Vastgoedbeleggingen.
 • Tabblad Vastgoedbeleggingen toegevoegd voor het maken van een dossierspecificatie.

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad CBO Initieel: Vastgoedbeleggingen toegevoegd.
 • Tabblad Vastgoedbeleggingen: Nieuw tabblad.
 • Tabblad CBO Afsluitend: Vastgoedbeleggingen toegevoegd.

 

Wijzigingen in versie 3.9.2 (build 201)

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor foutmelding bij importeren Samensteldossier vorig boekjaar.
 • Oplossing voor foutmelding bij updaten Samensteldossier 2016.

 

Wijzigingen in versie 3.9.2 (build 200)

Verbeterde functionaliteit

 • Rapportmodel Samensteldossier 2017 beschikbaar.
 • Tabblad tabellen: Tabel investeringsaftrek 2017 opgenomen.
 • Samensteldossiers met status ‘Uitgebracht’ konden in sommige gevallen nog gewijzigd worden. Dat is vanaf nu niet meer mogelijk.
 • Paraaf toevoegen is niet langer mogelijk bij tabblad Inhoud en Werkformulier.
 • Directe koppeling Exact Online: Verbeterde performance op het opvragen van saldo-informatie.

Nieuwe functionaliteit

 • Tabblad Wwft: Op het tabblad Wwft kan een checklist Wwft uitgewerkt worden. De inhoud van deze checklist kan net als de bedrijfsverkenning samen met de gegeven antwoorden overgenomen in het Samensteldossier van volgend boekjaar. Niet alle contentleveranciers bieden reeds content voor het tabblad Wwft. In dat geval wordt het tabblad automatisch verborgen.

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad Immateriele vaste activa: Aanpassing van term ‘Kosten van onderzoek en ontwikkeling’ naar ‘Kosten van onderzoek’.
 • Tabblad Vorderingen: Dossierspecificatie ‘Overige vorderingen’ wordt vanaf nu overgenomen bij importeren Samensteldossier vorig boekjaar.
 • Tabblad Liquide Middelen: Dossierspecificatie ‘Kas’ wordt vanaf nu overgenomen bij importeren Samensteldossier vorig boekjaar.
 • Tabblad Eigen vermogen: Controleberekening toegevoegd die een uitroepteken laat zien als het resultaat nog niet (volledig) verwerkt is.
 • Tabblad Rekening couranten: Berekening van rente op basis van mutatiedatum houdt vanaf nu rekening met rentepercentage met 2 decimalen.
 • Tabblad Vennootschapsbelsting: Verbetering van de controleberekening op de verschuldigde VPB voor situaties waarbij sprake is van fiscale eenheid.
 • Tabblad Vennootschapsbelasting: Carry back wordt vanaf nu getoond onder de berekening van de verschuldigde VPB en niet als onderdeel van de berekening.
 • Tabblad Omzetbelasting: Aanpassing gedaan waardoor de KOR niet meer kan leiden tot een belastingteruggave.
 • Tabblad Omzetbelasting: Verbeterde weergave van de berekening van btw prive gebruik auto.
 • Tabblad Lonen: Bovenaan het tabblad zijn vanaf nu gekoppelde dossierstukken, aantekeningen etc. zichtbaar die verder naar beneden op het tabblad zijn toegevoegd.
 • Tabblad Lonen: Controleberekening houdt vanaf nu rekening met situaties waarin het SVW-loon nihil is.
 • Tabblad Bedrijfskosten: De posten Omzet, Inkoopwaarde omzet en Resultaat deelneming zijn hier toegevoegd zodat de rubrieksomschrijvingen eenvoudig kunnen worden aangepast in het Samensteldossier. Deze rubrieksomschrijvingen kunnen worden overgenomen in de Jaarrekening.
 • Tabblad CBO Afsluitend: Er zat een fout in de nulregelbepaling waardoor sommige regels onterecht getoond/verborgen werden. Dat is opgelost.

  Wijzigingen in versie 4.3.1 t/m build 115

  Verbeterde functionaliteit

  • Oplossing